ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มกราคม 2561 / 09:30:37  
4 หน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งมอบความสุขให้น้องๆ อย่างสนุกสนาน ในวันเด็กแห่งชาติ
4 หน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งมอบความสุขให้น้องๆ อย่างสนุกสนาน ในวันเด็กแห่งชาติ
หน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนราชการ และเอกชนหลายภาคส่วน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานกีฬา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันนี้ (13 มกราคม 2561) หน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับส่วนราชการ และเอกชนหลายภาคส่วน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานกีฬา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ขอให้เด็กและเยาชน กล้าคิด กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ดีที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน มีความรักและพัฒนาตนเอง รู้รักสามัคคี ขอให้ผู้ปกครองดูแล ปลูกฝังด้วยความรัก ความเอาใจใส่ เพื่อให้เยาวชนมีความเจริญ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพราะเด็กและเยาวชนคือทรัพยากรบุคคลที่เป็นความหวังและเป็นพลังสำคัญของประเทศในอนาคต พร้อมที่จะพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย มอบทุนการศึกษา กิจกรรมดีเจเด็กน้อยน่ารัก การแสดงของเด็กนักเรียนบนเวที เล่นเกมส์ อาหารและเครื่องดื่ม แจกของขวัญและของรางวัลมากมาย
เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันที่ 13 มกราคม 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กปี 2561 คือ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" เพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่า เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ ขอให้ตั้งใจใฝ่ศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งรู้จักการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และเป็นคนดีของสังคม ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ ครูอาจารย์ มีจิตสาธารณะ เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และคุณธรรมของประเทศชาติต่อไป

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 104

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738