ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มกราคม 2561 / 12:32:05  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จัดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2561
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จัดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2561
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จัดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2561 กระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

เช้าวันนี้ (13 ม.ค. 61) นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติประจำปี 2561 ที่ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ ประชาชน และเยาวชน ในพื้นที่เข้าร่วมงาน เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจาการตัดไม้ทำลายป่า ตลอดจนให้ประชาชนและเยาวชนของชาติเกิดความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้กับเยาวชนและประชาชน ซึ่งในปีนี้ ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้จัดกิจกรรมงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ควบคู่ไปกับงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีการแสดงนิทรรศการให้ความรู้ในการอนุรักทรัพย์กรธรรมชาติด้านต่างๆ ตลอดจนการตอบคำถามและเล่นเกมชิงของรางวัล
ด้าน นายมิตร อุตมะ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง กล่าวว่า วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ตรงกับวันที่ 14 มกราคมของทุกปี ซึ่งปีนี้ใกล้กับวันเด็กแห่งชาติ จึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะจัดกิจกรรมงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ควบคู่ไปกับงานวันเด็กแห่งชาติ เพราะจะเป็นการช่วยปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ เห็นความสำคัญและเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2533 กำหนดให้วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เพื่อให้ประชาชนในชาติตระหนักถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนให้ประชาชนระลึกถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 110

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738