ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 11:54:24  
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 10
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 10
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดงานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 จำนวน 255 คน ณ ห้องประชุมอาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

วันนี้ (14 มิถุนายน 2561) วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดงานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 ณ ห้องประชุมอาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีนายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 255 คน แยกตามสาขาวิชาดังนี้ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 115 คน สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 85 คน สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวน 26 คน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน 16 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 11 คนและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 2 คน
ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ประกาศจัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2545 เพื่อเป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นในเรื่องของ “การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน สร้างงาน” และเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรฝึกอบรม โดยมุ่งเน้นหลักสูตรที่เกิดจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ที่ผ่านมาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนสามารถผลิตผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา จำนวน 2,992 คน และหลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 27,378 คน ซึ่งในปัจจุบันหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มีหลักสูตรอนุปริญญา 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาสาธารณสุขชุมชนและสาขาเทคโนโลยีการเกษตร

ข่าวโดย : วารี บุญน้อย นักศึกษาฝึกงาน
บรรณาธิการ : อัมฤทธิ์ จานุวี
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 397

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738