ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2561 / 11:41:44  
ชาวแม่ฮ่องสอนอบรมโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทาน
ชาวแม่ฮ่องสอนอบรมโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทาน
ชาวแม่ฮ่องสอน ๔๐๐ คน เข้าร่วมโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทาน ตามพระราชดำริ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้จิตอาสาในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

วันนี้ (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ) พันเอก สุจินต์ ทรัพย์สิน รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ ๗ หัวหน้าวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๑/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ชุดที่ ๒ นำทีมวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ตามโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทาน ตามพระราชดำริ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้จิตอาสา และเป็นการปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริย์ ตลอดจนวีรกรรมของบรรพชนในอดีต ที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกปักรักษาประเทศชาติ โครงการอบรมจิตอาสาพระราชทาน ตามพระราชดำริ มุ่งหวังที่จะปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในการแสดงออกถึงความเคารพรัก ความจงรักภักดี และเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งแนวพระราชดำริต่างๆ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนและการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวนกว่า ๔๐๐ คน เข้าร่วมอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ข่าวโดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 71

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738