สวท.แม่ฮ่องสอน จัดเวที พัฒนาเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประจำปี 2557


     เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวท.แม่ฮ่องสอน FM 104 จัดเวทีพัฒนาเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประจำปี 2557 ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอนรีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน หรือ อปมช.กำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาราบที่ 17 คณะกรรมการวิทยุการมีส่วนร่วมภาคประชาชน คณะกรรมการสภานักเรียน และผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 63 คน ร่วมกิจกรรม   เวทีพัฒนาเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชน ให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้สิทธิ เสรีภาพ ที่ถูกต้อง มีส่วนร่วมทางการเมืองที่เหมาะสมเป็นไปตามเป้าหมาย ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
     กิจกรรมในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ หัวข้อ ประชาธิปไตยแบบไทยๆ โดย นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน