สวท.แม่ฮ่องสอน จัดเวทีสัญจรชุมชนสมานฉันท์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้าง ความสมานฉันท์ และความสามัคคีของคนในชาติ ประจำปี 2557 ที่บ้านไม้ลัน อำเภอปางมะผ้า


เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 นางสาววาสนา ไข่แก้ว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดเวทีสัญจรชุมชนสมานฉันท์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง ความสมานฉันท์ และความสามัคคีของคนในชาติ ประจำปี 2557 ที่วัดไม้ลัน หมู่ที่ 7 อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายธำรงค์ ลุงโหย่ง ผู้ใหญ่บ้านไม้ลัน นางสะ ตัวแทนเผ่าปะโอ และนางสุกัญญา ชิดชนแดน ตัวแทนชาวไทใหญ่ ร่วมเวทีเสวนาดำเนินการเสวนาโดย นางเวียงสอน ดอนแก้ว และนายเอกณรินทร์ ใจมะโน เพื่อให้ประชาชน ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากความแตกต่างทางแนวความคิด และเปลี่ยนมาใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ปัญหา และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคีและมีส่วนร่วม ในกระบวนการสร้างความสงบสุข สมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย